სახელმწიფო  შესყიდვები 2017 წლის 9 თვეში

საანგარიშო პერიოდში მოქმედებდა სულ  80 ხელშეკრულება, აქედან სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის ქვემდებარე - 79 ხელშეკრულება,  სახელშეკრულებო ღირებულებით 177.9 ათ. ლარი, მათ შორის:

 • გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით გაფორმებული - 61, სახელშეკრულებო ღირებულებით 0 ათ. ლარი;
 • გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგების მიხედვით გაფორმებული - 8, სახელშეკრულებო  ღირებულებით 52.3 ათ. ლარი;
 • კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით გაფორმებული - 10, სახელშეკრულებო ღირებულებით 64.6 ათ. ლარი.

ზემოაღნიშნული 8  გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მიხედვით,  შესყიდვის ობიექტის გამოცხადებულმა ჯამურმა ღირებულებამ    დღგ-ს გათვალისწინებით  შეადგინა სულ 59.1 ათ. ლარ, ხოლო ტენდერის შედეგად დაფიქსირდა საბოლოო სახელშეკრულებო ღირებულება ჯამში 52.3 ათ. ლარი, ანუ ტენდერის შედეგად მიღებულია ეკონომია 6.8 ათ. ლარის ოდენობით.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში, ენერგეტიკის სამინისტროსა და საპარტნიორო ფონდში    კანონმდებლობის შესაბამისად, სრულადაა წარდგენილი:

 • ბიზნეს-გეგმასთან დაკავშირებული ინფორმაციები/მონაცემები;
 • სახელმწიფო შესყიდვების პირველადი (საწყისი) და კორექტირებული გეგმები;
 • შესყიდვებისა და ბიზნეს-გეგმის შესრულების მიმდინარეობასთან დაკავშირებული პერიოდული ინფორმაციები.
 • ხელშეკრულებების შესრულების შესახებ ინფორმაციები.

 

სახელმწიფო შესყიდვები - 2016 წელი

2016  წლისათვის დამტკიცებული ბიზნეს-გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვები (ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის გარდა) განხორციელებულია ,,სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ”  კანონის დებულებათა გათვალისწინებით, ხელშეკრულებების/მასთან გათანაბრებული დოკუმენტების საფუძველზე.

საანგარიშო პერიოდში მოქმედებდა სულ  145 ხელშეკრულება, აქედან სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის ქვემდებარე - 140 ხელშეკრულება,  სახელშეკრულებო ღირებულებით 266.1 ათ. ლარი, მათ შორის:

 • გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით გაფორმებული - 119, სახელშეკრულებო ღირებულებით 142.8 ათ. ლარი;
 • გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგების მიხედვით გაფორმებული - 11, სახელშეკრულებო  ღირებულებით  4 ათ. ლარი;
 • კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით გაფორმებული - 10, სახელშეკრულებო ღირებულებით 53.9 ათ. ლარი.

ზემოაღნიშნული 11 (თერთმეტი) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მიხედვით,  შესყიდვის ობიექტის გამოცხადებულმა ჯამურმა ღირებულებამ    დღგ-ს გათვალისწინებით  შეადგინა სულ 78.3 ათ. ლარ, ხოლო ტენდერის შედეგად დაფიქსირდა საბოლოო სახელშეკრულებო ღირებულება ჯამში 69.4 ათ. ლარი, ანუ ტენდერის შედეგად მიღებულია ეკონომია 8.9 ათ. ლარის ოდენობით.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში, ენერგეტიკის სამინისტროსა და საპარტნიორო ფონდში კანონმდებლობის შესაბამისად, სრულადაა წარდგენილი:

 • ბიზნეს-გეგმასთან დაკავშირებული ინფორმაციები;
 • სახელმწიფო შესყიდვების პირველადი და კორექტირებული გეგმები;
 • შესყიდვებისა და ბიზნეს-გეგმების შესრულების მიმდინარეობასთან დაკავშირებული პერიოდული ინფორმაციები;
 • ხელშეკრულებების შესრულების შესახებ ინფორმაციები.