სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი" მცირე სიმძლავრის დერეგულირებულ ელექტროსადგურებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" 36' მუხლის მიხედვით.

 

მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, 2014-2018 წწ

პერიოდი

2014

2015

2016

2017

2018

იანვარი 7.492 7.397 11.303 14.234 11.248
თებერვალი 7.492 7.397 11.303 14.234 11.248
მარტი 7.492 7.397 11.303  14.234 11.248
აპრილი 7.492 7.397 11.303  9.400  11.248 
მაისი 1.170 1.170 1.170  1.496  1.818
ივნისი 1.170 1.170 1.170  1.496   1.818 
ივლისი 1.170 1.170 1.170  1.496   1.818
აგვისტო 1.170 1.170 1.170  1.496   1.818
სექტემბერი 7.319 10.871 11.303   9.400   11.248 
ოქტომბერი 7.319 10.871 11.303    9.400    11.248 
ნოემბერი 7.319 10.871 11.303 11.248   11.248  
დეკემბერი 7.319 10.871 11.303 11.248    11.248  

 

 მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, დეცემბერი, 2014-2018 წწ