საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-21/03/2018
ფასი
მოცულობა
 

მარტი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 8.5 12.475
2 8.7 12.148
3 8.6 12.009
4 8.9 12.008
5 10.5 11.890
6 10.0 11.548
7 9.4 11.379
8 10.3 11.437
9 11.0 11.633
10 11.2 11.618
11 10.7 11.500
12 10.2 11.685
13 9.8 11.930
14 9.9 11.991
15 9.6 11.775
16 10.3 11.841
17 10.3 11.876
18 10.1 11.833
19 10.5 11.918
20 11.0 11.641
21 12.0 11.648