ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203 934.133 996,593                   2944,9
თბოსადგურები 331.378 333.747 214,83                   880
ქართლის ქარის სადგური 7.129 6.223 7,054                   20,4
ჰიდროსადგურები 675.696 594.163 774,709                   2044,6
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721 303.49 333,219                   978,4
მ.შ. სეზონური 288.574 246.094 372,114                   906,8
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402 44.578 69,376                   159,4
იმპორტი 202.136 167.886 160,76                   530,8
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 13.433 0                   13,4
სულ რესურსი 1216.339 1115.453 1157,353                   3489,1
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23.955 24.255 21,636                   69,8
ქსელში მიწოდება 1192.384 1091.197 1135,717                   3419,3

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169.807 1060.124 1115,711                   3345,6
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836 954.822 999,528                   3014,2
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227 104.001 114,761                   327
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744 1.301 1,421                   4,5
ექსპორტი 0 0 0                   0
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 13.433 0                   13,4
სულ მოხმარება 1169.807 1073.557 1115,711                   3359,1
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577 17.64 20,006                   60,2
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384 1091.197 1135,717                   3419,3