ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203                       1014.2
თბოსადგურები 331.378                       331.4
ქართლის ქარის სადგური 7.129                       7.1
ჰიდროსადგურები 675.696                       675.7
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721                       341.7
მ.შ. სეზონური 288.574                       288.6
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402                       45.4
იმპორტი 202.136                       202.1
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0                       0
სულ რესურსი 1216.339                       1216.3
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23.955                       24
ქსელში მიწოდება 1192.384                       1192.4

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169.807                       1169.8
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836                       1059.8
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227                       108.2
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744                       1.7
ექსპორტი 0                       0
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0                       0
სულ მოხმარება 1169.807                       1169.8
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577                       22.6
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384                       1192.4