ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203 934.133 996,593 1063,789 1160,735               5169,5
თბოსადგურები 331.378 333.747 214,83 35,426 76,22               991,6
ქართლის ქარის სადგური 7.129 6.223 7,054 9,366 5,188               35
ჰიდროსადგურები 675.696 594.163 774,709 1018,997 1079,327               4142,9
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721 303.49 333,219 532,365 602,911               2113,7
მ.შ. სეზონური 288.574 246.094 372,114 406,707 392,346               1705,8
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402 44.578 69,376 79,925 84,07               323,4
იმპორტი 202.136 167.886 160,76 11,216 43,961               586
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0               13,4
სულ რესურსი 1216.339 1115.453 1157,353 1075,005 1204,696               5768,8
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23.955 24.255 21,636 14,646 16,792               101,3
ქსელში მიწოდება 1192.384 1091.197 1135,717 1060,358 1187,904               5667,6

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169.807 1060.124 1115,711 980,643 962,559               5288,8
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836 954.822 999,528 869,767 780,817               4664,8
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227 104.001 114,761 109,348 179,86               616,2
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744 1.301 1,421 1,529 1,882               7,9
ექსპორტი 0 0 0 61,724 199,966               261,7
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0               13,4
სულ მოხმარება 1169.807 1073.557 1115,711 1042,368 1162,525               5564
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577 17.64 20,006 17,99 25,378               103,6
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384 1091.197 1135,717 1060,358 1187,904               5667,6