ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203 934.133 996.593 1063.789 1160.735 1208.379 1267.877           7645.709
თბოსადგურები 331.378 333.747 214.83 35.426 76.22 2.967 7.066           1001.634
ქართლის ქარის სადგური 7.129 6.223 7.054 9.366 5.188 5.17 8.057           48.187
ჰიდროსადგურები 675.696 594.163 774.709 1018.997 1079.327 1200.242 1252.755           6595.889
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721 303.49 333.219 532.365 602.911 761.85 910.848           3786.404
მ.შ. სეზონური 288.574 246.094 372.114 406.707 392.346 365.775 292.191           2363.801
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402 44.578 69.376 79.925 84.07 72.618 49.716           445.685
იმპორტი 202.136 167.886 160.76 11.216 43.961 6.174 1.16           593.293
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0   0           13.433
სულ რესურსი 1216.339 1115.453 1157.353 1075.005 1204.696 1214.553 1269.037           8252.436
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23.955 24.255 21.636 14.646 16.792 12.866 12.176           126.326
ქსელში მიწოდება 1192.384 1091.197 1135.717 1060.358 1187.904 1201.687 1256.861           8126.108

 

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169.807 1060.124 1115.711 980.643 962.559 981.382 1093.112           7363.338
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836 954.822 999.528 869.767 780.817 803.427 909.2           6377.397
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227 104.001 114.761 109.348 179.86 176.318 181.835           974.35
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744 1.301 1.421 1.529 1.882 1.637 2.078           11.592
ექსპორტი 0 0 0 61.724 199.966 194.579 132.026           588.295
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0 0 0           13.433
სულ მოხმარება 1169.807 1073.557 1115.711 1042.368 1162.525 1175.961 1225.139           7965.068
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577 17.64 20.006 17.99 25.378 25.727 31.722           161.04
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384 1091.197 1135.717 1060.358 1187.904 1201.687 1256.861           8126.108