ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203 934.133 996.593 1063.789 1160.735 1208.379 1267.877 984,616 848,906       9479,2
თბოსადგურები 331.378 333.747 214.83 35.426 76.22 2.967 7.066 149,612 160,287       1311,5
ქართლის ქარის სადგური 7.129 6.223 7.054 9.366 5.188 5.17 8.057 7,578 8,102       63,9
ჰიდროსადგურები 675.696 594.163 774.709 1018.997 1079.327 1200.242 1252.755 827,426 680,518       8103,8
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721 303.49 333.219 532.365 602.911 761.85 910.848 580,241 444,146       4810,8
მ.შ. სეზონური 288.574 246.094 372.114 406.707 392.346 365.775 292.191 193,781 198,199       2755,8
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402 44.578 69.376 79.925 84.07 72.618 49.716 53,404 38,173       537,3
იმპორტი 202.136 167.886 160.76 11.216 43.961 6.174 1.16 99,648 139,46       832,4
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0   0 0 0       13,4
სულ რესურსი 1216.339 1115.453 1157.353 1075.005 1204.696 1214.553 1269.037 1084,264 988,366       10325,1
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23,955 24,255 21,636 14,646 16,792 12,866 12,176 15,043 14,078       155,4
ქსელში მიწოდება 1192,384 1091,197 1135,717 1060,358 1187,904 1201,687 1256,861 1069,221 974,288       10169,6

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169,807 1060,124 1115,711 980,643 962,559 981,382 1093,112 1048,774 955,375       9367,5
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836 954.822 999.528 869.767 780.817 803.427 909.2 875,952 793,744       8047,1
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227 104.001 114.761 109.348 179.86 176.318 181.835 171,32 160,332       1306
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744 1.301 1.421 1.529 1.882 1.637 2.078 1,502 1,298       14,4
ექსპორტი 0 0 0 61.724 199.966 194.579 132.026 0,017 0,119       588,4
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0 0 0 0 0       13,4
სულ მოხმარება 1169.807 1073.557 1115.711 1042.368 1162.525 1175.961 1225.139 1048,791 955,493       9969,4
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577 17.64 20.006 17.99 25.378 25.727 31.722 20,429 18,795       200,3
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384 1091.197 1135.717 1060.358 1187.904 1201.687 1256.861 1069,221 974,288       10169,6