გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმო – განაწილების ლიცენზიატი, პირდაპირი მომხმარებელი და ექსპორტიორი ვალდებულია აუნაზღაუროს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს გარანტირებული სიმძლავრის წყაროებისთვის შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გადასახდელი გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი საწარმოს ფაქტობრივ ჯამურ მოხმარებასა და ექსპორტში მისი ფაქტობრივი მოხმარების ან ექსპორტის წილის პროპორციულად.

 

განაწილების ლიცენზიატები

პირდაპირი მომხმარებლები

ექსპორტიორები 

 

შენიშვნა: ექსპორტიორი გარანტირებული სიმძლავრის საფასურს ანაზღაურებს ფაქტიურად განხორციელებული ექსპორტის შემთხვევაში.

 

 გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმოების ფაქტიური მოხმარება და გარანტირებული სიმძლავრის ღირებულება, 2018 წელი

პერიოდი

კვალიფიციური საწარმოების მოხმარება, კვტ.სთ

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, ლარი

იანვარი   920 654 413 16 366 247
თებერვალი   842 356 827 14 258 165
მარტი   906 863 691 16 411 121
აპრილი   892 278 382 15 881 730
მაისი 1 060 199 104   9 120 598
ივნისი 1 072 987 992   3 913 563
ივლისი 1 106 639 466 10 311 114
აგვისტო    927 030 585 12 591 522
სექტემბერი    848 867 221 15 166 170
ოქტომბერი    854 419 126 16 351 491
ნოემბერი    884 066 767 14 982 957
დეკემბერი    927 998 088 13 587 336