გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმო – განაწილების ლიცენზიატი, პირდაპირი მომხმარებელი და ექსპორტიორი ვალდებულია აუნაზღაუროს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს გარანტირებული სიმძლავრის წყაროებისთვის შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გადასახდელი გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი საწარმოს ფაქტობრივ ჯამურ მოხმარებასა და ექსპორტში მისი ფაქტობრივი მოხმარების ან ექსპორტის წილის პროპორციულად.

 

განაწილების ლიცენზიატები

პირდაპირი მომხმარებლები

ექსპორტიორები 

 

შენიშვნა: ექსპორტიორი გარანტირებული სიმძლავრის საფასურს ანაზღაურებს ფაქტიურად განხორციელებული ექსპორტის შემთხვევაში.

 

 გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმოების ფაქტიური მოხმარება და გარანტირებული სიმძლავრის ღირებულება, 2017 წელი

პერიოდი

კვალიფიციური საწარმოების მოხმარება, კვტ.სთ

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, ლარი

იანვარი 834 268 262 14 774 570
თებერვალი 778 322 171 13 636 170
მარტი 813 756 126 15 135 967
აპრილი 761 594 703 14 647 710
მაისი 923 633 645 14 339 528
ივნისი 998 387 016   3 875 852
ივლისი 1 093 440 014 11 046 315
აგვისტო 948 835 297 12 678 303
სექტემბერი 816 737 167 12 942 126
ოქტომბერი 810 306 344 15 135 967
ნოემბერი 839 249 913 13 906 242
დეკემბერი 921 605 036 4 180 710