იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

დეკემბერი, 2018 წელი

მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
 

საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ–ექსპორტის სტატისტიკა
2014–2018 წწ (მლნ კვტ.სთ) 

პერიოდი

2014

2015

2016

2017

2018

იმპორტი თურქეთიდან - - 64.399
ექსპორტი თურქეთში -236.49 -419.493 -294.487 -284.516 -386.319
იმპორტი აზერბაიჯანიდან 184.23 101.694 109.777 917.571 1230.092
ექსპორტი აზერბაიჯანში  -8.03 -0.015 -5.448 -1.722 -23.115
იმპორტი სომხეთიდან 2.10 86.532 - 127.397 7.834
ექსპორტი სომხეთში -140.46 -70.851 -111.485 -137.542 -82.317
იმპორტი რუსეთიდან 607.01 511.000 369.159 452.217 206.495
ექსპორტი რუსეთში -160.08 -169.574 -147.589 -261.923 -96.878
იმპორტი სულ: 793.34 699.23 478.94 1497.19 1508.82
ექსპორტი სულ: -545.06 -659.93 -559.01 -685.70 -588.64
ტრანზიტი სულ: 58.58   849.59 253.99 13.43

 

იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

2014 - 2018 წწ