ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  23 აპრილს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  სერვერის შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 180004112), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  390 000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  14 მაისს 13:00 საათზე.