ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე

2017 წლის 02 დეკემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდება სს „AE-SGI Energy I“-ს, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს, და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად იგი აღარ იქნება საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე.