დეპარტამენტის უფროსი

ქეთევან სანდროშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

 

სპეციალისტი

ნინო ჩემია

ტელ.(+995 32 )240 14 20 (155)