დეპარტამენტის უფროსი

თამარ წურწუმია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

ttsurtsumia@esco.ge

 

სპეციალისტი

ნინო ჩემია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

nchemia@esco.ge