დირექციის უფროსი

რუსუდან მაზმიშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 03