სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ

პერიოდი

2014

2015

2016

2017

2018

იანვარი 11.2070787 13.3652487 13.4270458 13.6486315  12.8037206
თებერვალი 11.2951704 15.3246106 13.6103928 13.5322024  
მარტი 11.1389695 14.8800802 8.2133089 12.6371223  
აპრილი 10.7753611 13.6350586 10.5698605 11.3560223  
მაისი  1.1700000 7.9348814 10.2519912   9.4280967  
ივნისი  1.1874314 8.0266727 10.6248766 12.1870003  
ივლისი  6.5190201 9.0276339 9.3008829 11.9140872  
აგვისტო  9.6994885 13.6377642 10.0003359 11.1489650  
სექტემბერი 10.0694433 13.6731351 10.1199242  11.7813927  
ოქტომბერი 11.0613527 12.4068478 11.0193625 13.7682700  
ნოემბერი 11.7020506 13.1407901 10.6789665 14.1366798  
დეკემბერი 11.6013907 13.1332049   11.2303984 12.6636783  

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, იანვარი, 2014-2018 წწ