საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-19/09/2017
ფასი
მოცულობა
 

სექტემბერი
2017 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 8.5 11.349
2 8.7 11.501
3 8.9 11.163
4 8.0 11.211
5 8.6 10.743
6 9.8 11.174
7 8.9 11.390
8 7.2 11.583
9 12.2 10.948
10 12.8 10.903
11 7.9 11.137
12 7.6 11.332
13 8.3 11.987
14 6.8 11.577
15 7.3 10.122
16 9.4 11.323
17 11.6 11.468
18 10.4 11.058
19 10.6 11.659