“ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს მთავრობას, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორსა და შესაბამის პირს (ინვესტორი) შორის შეთანხმებისა და ელქტროენერგიის ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, ესკო განახორციელებს ახლადაშენებული ელქტროსადგურის (წარმოების ლიცენზიატი ან/და მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური) მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) სავალდებულო წესით შესყიდვას მოქმედი კანონმდებობის შესაბამისად.

აღნიშნული საკითხი რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 19 აპრილის N107 დადგენილებით "სახელმწიფო პროგრამა 'განახლებადი ენერგია 2008' საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების თაობაზე" და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 აგვისტოს N214 დადგენილებით "საქართველოში ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის დამტკიცების შესახებ".

 

მემორანდუმების საფუძველზე ესკოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებები ელექტროენერგიის გარანტირებული შეყიდვის შესახებ

   N   

ხელშეკრულების მხარეები

ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი

სადგურის დასახელება

ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღი

1

შპს „საქართველო-ურბან ენერჯი“

28.10.2014

ფარავანი ჰესი

2014 წლის ოქტომბერი

2

შპს "ენერგია"

23.08.2012

ლარსი ჰესი

2014 წლის იანვარი

3

შპს „დარიალი ენერჯი“ (ამჟამად სს „დარიალი ენერჯი“)

18.07.2014

დარიალი ჰესი

2016 წლის დეკემბერი

4

შპს "ყაზბეგი ჰესი"

22.09.2012

ყაზბეგი ჰესი

2014 წლის აგვისტო

5

შპს "ენერგია"
(სს "GGEDC")

15.08.2012

შილდა ჰესი

2013 წლის სექტემბერი

6

შპს "ბახვი ჰაიდრო პაუერი"

23.08.2012

ბახვი ჰესი III

2013 წლის დეკემბერი

7

შპს "ჰიდროლეა"
და შპს "გეოენერჯი"

15.11.2013

ახმეტა ჰესი

2014 წლის მარტი

8

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "ჰიდრო ჯორჯია"

15.11.2013

დებედა ჰესი

2015 წლის დეკემბერი

9

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "სტორი ფაუერი"

15.11.2013

ფშაველა ჰესი

2015 წლის თებერვალი

10

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "დარჩი"

10.03.15

დარჩი-ორმელეთი ჰესი

 

11

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "კასლეთი-1"

10.03.15

კასლეთი-1 ჰესი

 

12

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "კასლეთი-2"

10.03.15

კასლეთი-2 ჰესი

 

13

სს "ნენსკრა ჰიდრო"

16.06.2017

ნენსკრა ჰესი

 

14

შპს "მტკვარი ჰესი"

11.01.2016

მტკვარი ჰესი

 

15

სს "ონი კასკადი"

11.01.2016

ონი 1 ჰესი და ონი 2 ჰესი (ონის კასკადი)

 

16

შპს "ქართული სანვესტიციო ჯგუფი ენერგია"

27.01.2016

ხობი 1 ჰესი და
ხობი 2 ჰესი

 

17

შპს „ენერგო-არაგვი“

04.01.2016

არაგვიჰესი

2014 წლის თებერვალი

18

შპს "საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)"

09.02.2016

ტყიბულის თბოსადგური 13.2 მგვტ

2015 წლის სექტემბერი

19

შპს "ქართლის ქარის ელექტროსადგური"

10.05.2016

ქართლის ქარის
ელექტრო- სადგური

 2017 წლის იანვარი

20

შპს „ერა ჯორჯია“

27.12.2016

შაქშაჰეთი ჰესი

2016 წლის მაისი

21

შპს "სიპაუერი"

20.03.2017

ნახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგური

 

22

შპს "აჭარ ენერჯი 2007"

28.03.2017

ხელვაჩაური 1 ჰესი

2017 წლის მარტი

23

სს "სვანეთი ჰიდრო"

20.04.2017

მესტიაჭალა 1 ჰესი

 

24

სს "სვანეთი ჰიდრო"

20.04.2017

მესტიაჭალა 2 ჰესი

 

25

შპს "ბუგატო ენერჯი"

24.04.2017

მეტეხი 1 ჰესი

 

26

შპს "ჰიდროენერჯი"

14.08.2017

შილდა 1 ჰესი

 

27

შპს "ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი"

04.09.2017

კინტრიშა ჰესი

2017 წლის აგვისტო

28

სს "AE-SGI Energy I"

06.11.2017

ნაბეღლავი ჰესი

2017 წლის აგვისტო

29

 შპს "აკვაჰიდრო"

14.12.2017

იფარი ჰესი

 

30

 შპს "აკვაჰიდრო"

14.12.2017

ხელრა ჰესი

 

31

 შპს "აკვაჰიდრო"

14.12.2017

ნაკრა ჰესი

 

32

 შპს "აკვაჰიდროენერჯი"

14.12.2017

ლაჯანური 1 ჰესი

 

33

 შპს "აკვაჰიდროენერჯი"

14.12.2017

ლაჯანური 2 ჰესი

 

34

 შპს "აკვაჰიდროენერჯი"

14.12.2017

ლაჯანური 3 ჰესი

 

35

შპს "ალაზანი ენერჯი"

22.12.2017

ხადორი 3 ჰესი

 

36

შპს "სუფსა ენერჯი"

21.12.2017

ბარამიძე ჰესი

 

37

შპს "პრაიმ ენერჯი"

08.02.2018

ყიზილაჯლო ჰესი