ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 955.499 809.18 740.728 817.231 1092.853 1137.697 1246.91 1034.509 820.29 828.375     9483.3
თბოსადგურები 385.291 441.662 187.855 85.656 0.283 1.094 5.396 82.575 107.184 238.846     1535.8
ქართლის ქარის სადგური 6.505 5.818 8.935 9.413 7.913 8.762 7.328 8.43 6.863 6.894     76.9
ჰიდროსადგურები 563.703 361.7 543.939 722.161 1084.657 1127.84 1234.186 943.505 706.242 582.635     7870.6
მ.შ. მარეგულირებელი 352.643 154.244 202.51 270.676 599.175 670.659 880.636 687.669 495.384 298.414     4612
მ.შ. სეზონური 178.127 180.896 294.996 385.76 406.039 379.959 296.879 223.6 181.2 228.063     2755.5
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 32.933 26.56 46.433 65.725 79.443 77.222 56.671 32.236 29.658 56.158     503
იმპორტი 179.041 249.674 311.435 146.541 1.604 0.004 1.141 72.903 132.853 157.09     1252.3
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 9.707 16.307 3.967 4.726 4.177 0 0 92.761 31.898 14.943     178.5
სულ რესურსი 1144.246 1075.161 1056.129 968.498 1098.634 1137.701 1248.051 1200.173 985.04 1000.408     10914
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 25.255 26.388 15.94 14.358 12.424 12.965 12.631 13.503 13.095 18.199     164.8
ქსელში მიწოდება 1118.992 1048.773 1040.189 954.14 1086.21 1124.736 1235.421 1186.67 971.945 982.209     10749.3

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1086.887 1013.39 1020.662 934.142 857.434 871.764 986.465 1038.121 919.953 949.339     9678.2
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 978.223 899.383 889.976 804.833 761.005 739.174 848.723 899.049 796.423 825.921     8442.7
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 107.223 112.615 129.151 127.879 94.72 130.945 136.15 137.698 121.528 120.696     1218.6
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.441 1.393 1.535 1.43 1.71 1.646 1.592 1.375 2.002 2.722     16.8
ექსპორტი 0.997 0.024 0.024 0.111 200.11 230.089 221.781 31.552 0.061 0.11     684.9
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 9.707 16.307 3.967 4.726 4.177 0 0 92.761 31.898 14.943     178.5
სულ მოხმარება 1097.59 1029.722 1024.652 938.979 1061.721 1101.854 1208.246 1162.435 951.911 964.392     10541.5
ტრანსპორტირების ხარჯი 21.401 19.052 15.537 15.161 24.49 22.882 27.175 24.235 20.034 17.816     207.8
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1118.992 1048.773 1040.189 954.14 1086.21 1124.736 1235.421 1186.67 971.945 982.209     10749.3