ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203 934.133 996,593 1063,789                 4008,7
თბოსადგურები 331.378 333.747 214,83 35,426                 915,4
ქართლის ქარის სადგური 7.129 6.223 7,054 9,366                 29,8
ჰიდროსადგურები 675.696 594.163 774,709 1018,997                 3063,6
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721 303.49 333,219 532,365                 1510,8
მ.შ. სეზონური 288.574 246.094 372,114 406,707                 1313,5
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402 44.578 69,376 79,925                 239,3
იმპორტი 202.136 167.886 160,76 11,216                 542
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0                 13,4
სულ რესურსი 1216.339 1115.453 1157,353 1075,005                 4564,2
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23.955 24.255 21,636 14,646                 84,5
ქსელში მიწოდება 1192.384 1091.197 1135,717 1060,358                 4479,7

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169.807 1060.124 1115,711 980,643                 4326,3
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836 954.822 999,528 869,767                 3884
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227 104.001 114,761 109,348                 436,3
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744 1.301 1,421 1,529                 6
ექსპორტი 0 0 0 61,724                 61,7
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0                 13,4
სულ მოხმარება 1169.807 1073.557 1115,711 1042,368                 4401,4
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577 17.64 20,006 17,99                 78,2
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384 1091.197 1135,717 1060,358                 4479,7