ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203 934.133 996,593 1063,789 1160,735 1208,379             6377,8
თბოსადგურები 331.378 333.747 214,83 35,426 76,22 2,967             994,6
ქართლის ქარის სადგური 7.129 6.223 7,054 9,366 5,188 5,17             40,1
ჰიდროსადგურები 675.696 594.163 774,709 1018,997 1079,327 1200,242             5343,1
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721 303.49 333,219 532,365 602,911 761,85             2875,6
მ.შ. სეზონური 288.574 246.094 372,114 406,707 392,346 365,775             2071,6
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402 44.578 69,376 79,925 84,07 72,618             396
იმპორტი 202.136 167.886 160,76 11,216 43,961 6,174             592,1
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0               13,4
სულ რესურსი 1216.339 1115.453 1157,353 1075,005 1204,696 1214,553             6983,4
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23.955 24.255 21,636 14,646 16,792 12,866             114,2
ქსელში მიწოდება 1192.384 1091.197 1135,717 1060,358 1187,904 1201,687             6869,2

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169.807 1060.124 1115,711 980,643 962,559 981,382             6270,2
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836 954.822 999,528 869,767 780,817 803,427             5468,2
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227 104.001 114,761 109,348 179,86 176,318             792,5
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744 1.301 1,421 1,529 1,882 1,637             9,5
ექსპორტი 0 0 0 61,724 199,966 194,579             456,3
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0 0             13,4
სულ მოხმარება 1169.807 1073.557 1115,711 1042,368 1162,525 1175,961             6739,9
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577 17.64 20,006 17,99 25,378 25,727             129,3
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384 1091.197 1135,717 1060,358 1187,904 1201,687             6869,2