იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

დეკემბერი, 2017 წელი

მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
 

საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ–ექსპორტის სტატისტიკა
2013–2017 წწ (მლნ კვტ.სთ) 

პერიოდი

2013

2014

2015

2016

2017

იმპორტი თურქეთიდან - - -
ექსპორტი თურქეთში -0.005 -236.49 -419.493 -294.487 -284.516
იმპორტი აზერბაიჯანიდან  23.56 184.23 101.694 109.777 917.571
ექსპორტი აზერბაიჯანში  -6.61  -8.03 -0.015 -5.448 -1.722
იმპორტი სომხეთიდან 0.001 2.10 86.532 - 127.397
ექსპორტი სომხეთში -73.16 -140.46 -70.851 -111.485 -137.542
იმპორტი რუსეთიდან 460.55 607.01 511.000 369.159 452.217
ექსპორტი რუსეთში -370.61 -160.08 -169.574 -147.589 -261.923
იმპორტი სულ: 484.11 793.34 699.23 478.94 1497.19
ექსპორტი სულ: -450.39 -545.06 -659.93 -559.01 -685.70
ტრანზიტი სულ:   58.58   849.59 253.99

 

იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

2013 - 2017 წწ