კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს „ჰიდროენერჯი" შილდაჰესი-1