კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“   კირნათი ჰესი
2 შპს „კასლეთი 2“ კასლეთი 2 ჰესი