ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 861.74 751.17 836.76 908 865.05 825.2 817.59 813.36 785.96 909.36 766.71 917.86 10058.75
თბოსადგურები 383.85 282.52 179.58 16.17 4.77 1.32 0 78.78 93.79 72.76 304.39 369.78 1787.71
ჰიდროსადგურები 477.89 468.65 657.18 891.82 860.27 823.87 817.59 734.58 692.18 836.6 462.32 548.08 8271.04
მ.შ. მარეგულირებელი 312.36 299.64 382.84 570.75 541.88 548.85 542.14 506.98 441.49 571.54 296.07 370.52 5385.07
მ.შ. სეზონური 150.62 153.65 249.83 288.65 287.05 246.48 244.12 194.77 216.72 226.99 140.75 157.5 2557.13
მ.შ. დერეგულირებული 14.9 15.35 24.51 32.42 31.34 28.54 31.34 32.83 33.97 38.08 25.49 20.06 328.84
იმპორტი 126.58 75.15 61.89 0 0.01 0.48 0 0.75 0.88 15.6 84.95 117.82 484.11
სულ რესურსი 988.31 826.32 898.64 908 865.05 825.68 817.59 814.11 786.84 924.96 851.66 1035.68 10542.86
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26.38 21.21 18.13 10.87 12.09 8.1 10.28 13.56 11.64 14.46 23.36 28.07 198.14
ქსელში მიწოდება 961.93 805.11 880.51 897.14 852.97 817.58 807.32 800.55 775.2 910.49 828.3 1007.61 10344.71

 

  ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 941.84 791.55 864.82 766.83 689.97 724.31 788.4 785.96 732.79 803.22 810.88 989.65 9690.21
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 809.52 675.56 734.02 623.38 572.82 586.8 642.99 635.45 603.72 677.49 696.01 867.58 8125.35
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 132.31 115.98 130.8 143.45 117.15 137.51 145.41 150.51 129.06 125.74 114.87 122.07 1564.86
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.03 0.88 1.41 1.16 1.09 1.06 1.09 1.1 2.96 1.37 0.92 1.34 15.44
ექსპორტი 0 0 0 113.93 145.64 75.49 0 0 26 89.3 0.01 0.01 450.39
სულ მოხმარება 941.84 791.55 864.82 880.76 835.61 799.8 788.4 785.96 758.78 892.53 810.89 989.66 10140.6
ტრანსპორტირების ხარჯი 20.09 13.57 15.69 16.37 17.36 17.78 18.92 14.6 16.41 17.97 17.41 17.95 204.11
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 961.93 805.11 880.51 897.14 852.97 817.58 807.32 800.55 775.2 910.49 828.3 1007.61 10344.71