ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 884.537 807.873 879.716 794.821 957.422 895.431 1047.539 839.775 716.977 770.666 839.143 935.667 10369.6
თბოსადგურები 357.082 329.628 257.187 100.074 0 0.23 4.315 55.398 175.995 207.465 230.623 317.899 2035.9
ჰიდროსადგურები 527.454 478.245 622.529 694.747 957.422 895.201 1043.225 784.377 540.982 563.201 608.52 617.768 8333.7
მ.შ. მარეგულირებელი 325.936 291.144 325.25 368.631 578.32 557.433 776.736 573.745 342.15 289.214 360.285 370.039 5158.9
მ.შ. სეზონური 179.268 161.968 256.763 275.993 320.876 284.03 223.768 178.021 160.775 227.224 206.442 207.597 2682.7
მ.შ. დერეგულირებული 22.251 25.134 40.515 50.122 58.226 53.738 42.721 32.611 38.057 46.764 41.792 40.133 492.1
იმპორტი 125.733 86.2 34.422 34.432 0 0.66 6.273 74.45 88.37 104.228 139.292 99.273 793.3
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია                       58.577 58.6
სულ რესურსი 1010.27 894.073 914.138 829.253 957.422 896.091 1053.812 914.225 805.347 874.894 978.435 1034.940 11162.9
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 27.376 25.686 22.164 14.474 9.911 9.871 11.122 11.939 16.955 19.357 20.736 26.26 215.9
ქსელში მიწოდება 982.894 868.388 891.974 814.78 947.511 886.22 1042.69 902.286 788.392 855.536 957.698 1008.681 10947.0

 

  ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 962.273 853.319 877.464 799.952 764.484 747.451 818.007 863.97 771.393 815.289 908.741 987.785 10170.1
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 841.047 738.464 743.093 659.068 615.756 613.675 682.868 727.805 649.389 680.925 781.982 866.896 8601
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 120.062 113.964 133.33 139.556 147.301 132.646 134.048 134.888 119.546 133.222 125.463 119.633 1553.7
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.165 0.89 1.041 1.327 1.428 1.13 1.09 1.277 2.458 1.142 1.296 1.256 15.5
ექსპორტი 0 0 0.003 0.001 161.597 118.892 197.869 19.096 0.001 20.122 27.47 0.009 545.1
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია                       58.577 58.6
სულ მოხმარება 962.273 853.319 877.467 799.952 926.082 866.343 1015.875 883.067 771.394 835.411 936.211 987.795 10715.2
ტრანსპორტირების ხარჯი 20.621 15.069 14.507 14.827 21.43 19.878 26.815 19.22 16.998 20.125 21.488 20.886 231.9
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 982.894 868.388 891.974 814.78 947.511 886.22 1042.69 902.286 788.392 855.536 957.698 1008.681 10947.0