ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 968,044 812,932 843,641 875,122 1070,675 1095,466 1060,801 957,115 798,31 906,748 998,484 1186,298 11573,6
თბოსადგურები 338,67 272,292 148,53 143,078 0 4,654 1,283 62,889 158,585 254,037 354,339 497,098 2235,5
ქართლის ქარის სადგური 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,835 7,191 9
ჰიდროსადგურები 629,374 540,64 695,11 732,044 1070,675 1090,812 1059,518 894,226 639,725 652,711 642,31 682,009 9329,2
მ.შ. მარეგულირებელი 365,915 265,734 322,622 303,219 608,551 651,315 676,832 637,711 391,192 384,767 388,629 409,726 5406,2
მ.შ. სეზონური 216,452 225,004 311,034 358,209 385,461 368,602 316,988 214,581 200,378 209,301 203,131 229,674 3238,8
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 47,008 49,903 61,454 70,617 76,663 70,895 65,698 41,933 48,154 58,643 50,549 42,609 684,1
იმპორტი 93,126 121,108 133,291 24,722 2,734 0,943 5,308 10,464 24,183 16,851 12,725 33,486 478,9
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 31,818 24,942 47,775 0 20,041 88,369 138,739 101,47 130,559 131,487 134,391 849,6
სულ რესურსი 1061,17 965,858 1001,874 947,619 1073,408 1116,45 1154,478 1106,319 923,963 1054,158 1142,696 1354,175 12902,2
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23,329 20,274 15,6 16,642 12,005 11,968 11,068 11,283 14,068 18,952 23,143 30,63 209
ქსელში მიწოდება 1037,841 945,584 986,274 930,977 1061,404 1104,482 1143,411 1095,036 909,895 1035,207 1119,553 1323,544 12693,2

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1014,266 896,863 941,512 865,469 847,077 846,136 899,272 908,217 791,522 884,358 968,425 1163,532 11026,6
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 922,024 805,003 825,025 742,444 716,128 720,072 784,952 823,079 725,73 808,41 886,489 1039,133 9798,5
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 90,952 90,269 114,891 121,762 129,031 123,944 112,865 82,946 63,58 74,634 80,747 123,312 1208,9
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,29 1,59 1,596 1,263 1,917 2,12 1,455 2,192 2,212 1,314 1,189 1,088 19,2
ექსპორტი 0,018 0 0,001 0,001 189,913 211,849 129,645 27,22 0,097 0,155 0,004 0,108 559
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 31,818 24,942 47,775 0 20,041 88,369 138,739 101,47 130,559 131,487 134,391 849,6
სულ მოხმარება 1014,284 928,681 966,456 913,245 1036,99 1078,026 1117,286 1074,177 893,089 1015,072 1099,915 1298,031 12435,3
ტრანსპორტირების ხარჯი 23,557 16,904 19,818 17,732 24,413 26,457 26,125 20,86 16,805 20,135 19,638 25,514 258
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1037,841 945,584 986,274 930,977 1061,404 1104,482 1143,411 1095,036 909,895 1035,207 1119,553 1323,544 12693,2