ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1014.203 934.133 996.593 1063.789 1160.735 1208.379 1267.877 984,616 848,906 782,89 900,407 986,023 12148,6
თბოსადგურები 331.378 333.747 214.83 35.426 76.22 2.967 7.066 149,612 160,287 197,82 330,835 274,738 2114,9
ქართლის ქარის სადგური 7.129 6.223 7.054 9.366 5.188 5.17 8.057 7,578 8,102 7,203 6,752 6,456 84,3
ჰიდროსადგურები 675.696 594.163 774.709 1018.997 1079.327 1200.242 1252.755 827,426 680,518 577,866 562,819 704,828 9949,3
მ.შ. მარეგულირებელი 341.721 303.49 333.219 532.365 602.911 761.85 910.848 580,241 444,146 338,852 288,423 363,031 5801,1
მ.შ. სეზონური 288.574 246.094 372.114 406.707 392.346 365.775 292.191 193,781 198,199 194,109 223,772 282,447 3456,1
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 45.402 44.578 69.376 79.925 84.07 72.618 49.716 53,404 38,173 44,905 50,624 59,35 692,1
იმპორტი 202.136 167.886 160.76 11.216 43.961 6.174 1.16 99,648 139,46 229,513 219,198 227,71 1508,8
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0   0 0 0 0 0 0 13,4
სულ რესურსი 1216.339 1115.453 1157.353 1075.005 1204.696 1214.553 1269.037 1084,264 988,366 1012,402 1119,605 1213,733 13670,8
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 23,955 24,255 21,636 14,646 16,792 12,866 12,176 15,043 14,078 15,853 22,432 21,124 214,9
ქსელში მიწოდება 1192,384 1091,197 1135,717 1060,358 1187,904 1201,687 1256,861 1069,221 974,288 996,55 1097,173 1192,609 13455,9

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1169,807 1060,124 1115,711 980,643 962,559 981,382 1093,112 1048,774 955,375 977,697 1078,081 1172,466 12595,7
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1059.836 954.822 999.528 869.767 780.817 803.427 909.2 875,952 793,744 806,961 917,627 1011,653 10783,3
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 108.227 104.001 114.761 109.348 179.86 176.318 181.835 171,32 160,332 169,547 159,061 159,486 1794,1
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.744 1.301 1.421 1.529 1.882 1.637 2.078 1,502 1,298 1,189 1,393 1,327 18,3
ექსპორტი 0 0 0 61.724 199.966 194.579 132.026 0,017 0,119 0,207 0 0 588,6
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 13.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4
სულ მოხმარება 1169.807 1073.557 1115.711 1042.368 1162.525 1175.961 1225.139 1048,791 955,493 977,904 1078,081 1172,466 13197,8
ტრანსპორტირების ხარჯი 22.577 17.64 20.006 17.99 25.378 25.727 31.722 20,429 18,795 18,645 19,092 20,143 258,1
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1192.384 1091.197 1135.717 1060.358 1187.904 1201.687 1256.861 1069,221 974,288 996,55 1097,173 1192,609 13455,9