ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785                     1011
თბოსადგურები 404,608 420,197                     404,6
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371                     5,8
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217                     600,6
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841                     335,5
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186                     221,1
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191                     44
იმპორტი 181,673 142,494                     181,7
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998                     0
სულ რესურსი 1192,712 1081,28                     1192,7
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217                     26,1
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062                     1166,6

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221                     2186,7
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448                     1911,8
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82                     272,7
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953                     2,2
ექსპორტი 0 0                     0
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998                     9
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221                     2186,7
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841                     35
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062                     2221,7