ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785 974.343 966.12                 2951.5
თბოსადგურები 404,608 420,197 425.678 158.561                 988.8
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371 8.229 6.816                 20.9
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217 540.436 800.743                 1941.8
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841 193.439 344.055                 873
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186 298.117 383.896                 903.1
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191 48.88 72.792                 165.7
იმპორტი 181,673 142,494 208.869 80.84                 471.4
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678                 14.5
სულ რესურსი 1192,712 1081,28 1189.034 1055.638                 3437.4
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217 27.529 17.867                 71.5
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062 1161.505 1037.771                 3365.9

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868 1011.556                 4336.1
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256 866.805                 3761.8
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843 143.57                 570.1
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77 1.181                 4.1
ექსპორტი 0 0 0.002 0.038                 0
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678                 23.5
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691 1020.272                 4350.6
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814 17.5                 70.3
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505 1037.772                 4420.9