ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785 974.343 966.12 1156.308 1197.633             5305.4
თბოსადგურები 404,608 420,197 425.678 158.561 0.152 7.163             996.2
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371 8.229 6.816 6.077 5.489             32.4
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217 540.436 800.743 1150.08 1184.982             4276.8
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841 193.439 344.055 632.424 713.803             2219.2
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186 298.117 383.896 431.8 392.758             1727.7
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191 48.88 72.792 85.857 78.42             329.9
იმპორტი 181,673 142,494 208.869 80.84 0.225 7.958             479.6
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0               14.5
სულ რესურსი 1192,712 1081,28 1189.034 1055.638 1156.533 1205.592             5799.5
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217 27.529 17.867 13.639 12.97             98.1
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062 1161.505 1037.771 1142.894 1192.621             5701.4

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868 1011.556 984.914 1065.72             6386.7
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256 866.805 670.84 739.373             5172.1
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843 143.57 312.866 324.471             1207.5
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77 1.181 1.207 1.876             7.2
ექსპორტი 0 0 0.002 0.038 134.464 99.797             234.3
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0 0             23.5
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691 1020.272 1119.378 1165.517             6635.5
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814 17.5 23.517 27.105             120.9
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505 1037.772 1142.894 1192.621             6756.4