ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1030.889 850.616 867.133 943.796 985.953 999.366 1009.951 948.562 876.917 851.507 865.361 929.77 11159.8
თბოსადგურები 552.454 398.473 153.133 148.257 12.889 0.028 47.691 89.297 233.753 365.098 340.203 479.487 2820.8
ქართლის ქარის სადგური 7.913 6.676 8.822 8.414 8.144 6.654 7.312 7.527 8.356 6.793 7.165 7.071 90.8
ჰიდროსადგურები 470.522 445.467 705.179 787.125 964.92 992.683 954.947 851.738 634.808 479.616 517.993 443.212 8248.2
მ.შ. მარეგულირებელი 280.611 191.29 239.425 310.013 321.678 500.307 524.599 462.468 381.519 288.157 311.211 267.564 4078.8
მ.შ. სეზონური 157.954 222.897 399.535 403.531 554.605 422.01 375.377 330.395 214.524 153.649 162.775 140.601 3537.9
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 31.957 31.281 66.22 73.58 88.638 70.366 54.971 58.876 38.764 37.81 44.007 35.047 631.5
იმპორტი 214.26 312.037 217.881 36.221 6.56 0.092 0.546 47.647 91.612 122.607 221.393 339.212 1610.1
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 26.432 24.659 0 0 0 31.127 19.569 0 0 0 0 0 101.8
სულ რესურსი 1271.582 1187.312 1085.015 980.017 992.512 1030.585 1030.066 996.208 968.529 974.114 1086.754 1268.982 12871.7
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 29.912 20.673 17.586 16.938 13.304 11.427 12.212 12.312 16.574 19.665 18.608 26.75 216
ქსელში მიწოდება 1241.67 1166.639 1067.428 963.079 979.208 1019.157 1017.854 983.897 951.955 954.449 1068.146 1242.233 12655.7

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1191.435 1124.069 1050.225 940.685 892.045 902.887 958.815 962.673 932.665 935.466 1047.401 1218.666 12157
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 964.61 918.919 825.19 716.173 665.121 694.259 791.525 777.722 757.003 753.171 856.233 978.389 9698.3
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 224.962 203.065 223.657 222.786 224.91 206.758 165.378 182.884 174.259 181.11 189.658 238.634 2438.1
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.864 2.085 1.378 1.727 2.013 1.87 1.913 2.067 1.403 1.185 1.51 1.643 20.7
ექსპორტი 0.01 0.506 0.108 6.42 65.254 61.942 15.362 1.565 1.44 1.087 0.008 0.085 153.8
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 26.432 24.659 0 0 0 31.127 19.569 0 0 0 0 0 101.8
სულ მოხმარება 1217.878 1149.234 1050.333 947.106 957.299 995.956 993.746 964.238 934.105 936.552 1047.409 1218.751 12412.6
ტრანსპორტირების ხარჯი 23.792 17.405 17.095 15.973 21.909 23.201 24.108 19.659 17.85 17.896 20.737 23.482 243.1
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1241.67 1166.639 1067.428 963.079 979.208 1019.157 1017.854 983.897 951.955 954.449 1068.146 1242.233 12655.7