ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1030.889                       1030.9
თბოსადგურები 552.454                       552.5
ქართლის ქარის სადგური 7.913                       7.9
ჰიდროსადგურები 470.522                       470.5
მ.შ. მარეგულირებელი 280.611                       280.6
მ.შ. სეზონური 157.954                       158
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 31.957                       32
იმპორტი 214.26                       214.3
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 26.432                       26.4
სულ რესურსი 1271.582                       1271.6
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 29.912                       29.9
ქსელში მიწოდება 1241.67                       1241.7

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1191.435                       1191.4
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 964.61                       964.6
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 224.962                       225
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.864                       1.9
ექსპორტი 0.01                       0
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 26.432                       26.4
სულ მოხმარება 1217.878                       1217.9
ტრანსპორტირების ხარჯი 23.792                       23.8
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1241.67                       1241.7