ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 807.602 691.973 661.334 825.464 1220.933 1323.094             5530.4
თბოსადგურები 341.285 331.341 177.037 65.304 0.257 1.858             917.1
ქართლის ქარის სადგური 5.1 5.791 8.904 6.859 8.959 7.661             43.3
ჰიდროსადგურები 461.217 354.841 475.393 753.301 1211.717 1313.575             4570
მ.შ. მარეგულირებელი 200.928 99.092 111.887 147.2 590.548 859.232             2008.9
მ.შ. სეზონური 215.802 214.95 309.875 496.221 514.646 382.213             2133.7
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 44.487 40.799 53.631 109.88 106.523 72.13             427.5
იმპორტი 414.095 413.972 609.683 259.6 4.143 4.64             1706.1
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 12.724 0 0 0 0               12.7
სულ რესურსი 1234.42 1105.945 1271.017 1085.064 1225.076 1363.202             7284.7
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 19.4 18.528 13.981 13.877 13.031 12.501             91.3
ქსელში მიწოდება 1215.021 1087.417 1257.036 1071.186 1212.045 1350.701             7193.4

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1182.001 1068.497 1226.883 1049.034 1055.131 1090.463             6672
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 953.095 857.311 976.579 797.016 770.512 799.901             5154.4
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 226.639 208.703 246.486 249.39 283.093 288.932             1503.2
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 2.268 2.483 3.818 2.629 1.526 1.629             14.4
ექსპორტი 1.065 0.017 7.515 4.526 131.321 195.192             339.6
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 12.724 0 0 0 0 35.467             48.2
სულ მოხმარება 1195.79 1068.514 1234.398 1053.56 1186.452 1321.123             7059.8
ტრანსპორტირების ხარჯი 19.23 18.902 22.638 17.626 25.593 29.578             133.6
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1215.021 1087.417 1257.036 1071.186 1212.045 1350.701             7193.4