ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 807.602 691.973 661.334 825.464 1220.933 1323.094 1239.929 1202.617 1100.731 1192.337 1186.235 1192.783 12645
თბოსადგურები 341.285 331.341 177.037 65.304 0.257 1.858 4.125 173.237 146.133 205.458 432.547 501.033 2379.6
ქართლის ქარის სადგური 5.1 5.791 8.904 6.859 8.959 7.661 6.484 5.527 7.092 9.699 6.277 5.007 83.4
ჰიდროსადგურები 461.217 354.841 475.393 753.301 1211.717 1313.575 1229.32 1023.854 947.506 977.179 747.411 686.743 10182.1
მ.შ. მარეგულირებელი 200.928 99.092 111.887 147.2 590.548 859.232 831.286 661.004 531.076 511.976 428.528 345.354 5318.1
მ.შ. სეზონური 215.802 214.95 309.875 496.221 514.646 382.213 340.186 309.371 345.355 371.086 243.116 279.274 4022.1
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 44.487 40.799 53.631 109.88 106.523 72.13 57.849 53.479 71.075 94.118 75.766 62.115 841.9
იმპორტი 414.095 413.972 609.683 259.6 4.143 4.64 0.343 9.445 0.15 8.413 74.359 207.372 2006.2
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 12.724 0 0 0 0   59.921 187.809 197.915 287.526 198.707 203.595 1148.2
სულ რესურსი 1234.42 1105.945 1271.017 1085.064 1225.076 1363.202 1300.193 1399.872 1298.795 1488.275 1459.302 1603.75 15834.9
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 19.4 18.528 13.981 13.877 13.031 12.501 12.347 17.42 16.091 19.298 26.769 30.426 213.7
ქსელში მიწოდება 1215.021 1087.417 1257.036 1071.186 1212.045 1350.701 1287.846 1382.452 1282.704 1468.977 1432.532 1573.324 15621.2

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1182.001 1068.497 1226.883 1049.034 1055.131 1090.463 1160.782 1163.661 1058.224 1148.44 1203.57 1346.46 13753.1
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 953.095 857.311 976.579 797.016 770.512 799.901 817.247 829.741 723.078 800.85 859.493 990.621 10175.4
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 226.639 208.703 246.486 249.39 283.093 288.932 341.659 331.873 333.745 346.18 343.035 354.722 3554.5
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 2.268 2.483 3.818 2.629 1.526 1.629 1.876 2.047 1.401 1.409 1.042 1.117 23.2
ექსპორტი 1.065 0.017 7.515 4.526 131.321 195.192 37.377 0.022 0.519 5.161 8.2 0.037 391
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 12.724 0 0 0 0 35.467 59.921 187.809 197.915 287.526 198.707 203.595 1183.7
სულ მოხმარება 1195.79 1068.514 1234.398 1053.56 1186.452 1321.123 1258.08 1351.492 1256.658 1441.126 1410.477 1550.093 15327.8
ტრანსპორტირების ხარჯი 19.23 18.902 22.638 17.626 25.593 29.578 29.766 30.96 26.047 27.851 22.055 23.231 293.5
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1215.021 1087.417 1257.036 1071.186 1212.045 1350.701 1287.846 1382.452 1282.704 1468.977 1432.533 1573.324 15621.2