ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 807.602                       403.8
თბოსადგურები 341.285                       170.6
ქართლის ქარის სადგური 5.1                       2.6
ჰიდროსადგურები 461.217                       230.6
მ.შ. მარეგულირებელი 200.928                       100.5
მ.შ. სეზონური 215.802                       107.9
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 44.487                       22.2
იმპორტი 414.095                       207
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 12.724                       6.4
სულ რესურსი 1234.42                       617.2
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 19.4                       9.7
ქსელში მიწოდება 1215.021                       607.5

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1182.001                       591
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 953.095                       476.5
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 226.639                       113.3
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 2.268                       1.1
ექსპორტი 1.065                       0.5
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 12.724                       6.4
სულ მოხმარება 1195.79                       597.9
ტრანსპორტირების ხარჯი 19.23                       9.6
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1215.021                       607.5