ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 807.602 691.973 661.334                   2160.9
თბოსადგურები 341.285 331.341 177.037                   849.7
ქართლის ქარის სადგური 5.1 5.791 8.904                   19.8
ჰიდროსადგურები 461.217 354.841 475.393                   1291.5
მ.შ. მარეგულირებელი 200.928 99.092 111.887                   411.9
მ.შ. სეზონური 215.802 214.95 309.875                   740.6
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 44.487 40.799 53.631                   138.9
იმპორტი 414.095 413.972 609.683                   1437.8
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 12.724 0 0                   12.7
სულ რესურსი 1234.42 1105.945 1271.017                   3611.4
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 19.4 18.528 13.981                   51.9
ქსელში მიწოდება 1215.021 1087.417 1257.036                   3559.5

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1182.001 1068.497 1226.883                   3477.4
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 953.095 857.311 976.579                   2787
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 226.639 208.703 246.486                   681.8
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 2.268 2.483 3.818                   8.6
ექსპორტი 1.065 0.017 7.515                   8.6
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 12.724 0 0                   12.7
სულ მოხმარება 1195.79 1068.514 1234.398                   3498.7
ტრანსპორტირების ხარჯი 19.23 18.902 22.638                   60.8
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1215.021 1087.417 1257.036                   3559.5