ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1024.82 889.82 1076.963 1125.414                 4117
თბოსადგურები 507.92 443.703 499.083 35.026                 1485.7
ქართლის ქარის სადგური 6.607 5.414 7.095 6.467                 25.6
ჰიდროსადგურები 510.292 440.703 570.784 1083.921                 2605.7
მ.შ. მარეგულირებელი 193.495 155.7 215.962 396.429                 961.6
მ.შ. სეზონური 268.605 244.099 304.391 571.879                 1389
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 48.192 40.904 50.432 115.614                 255.1
იმპორტი 406.361 357.029 331.05 70.611                 1165.1
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 185.519 168.178 123.5 138.632                 615.8
სულ რესურსი 1616.699 1415.027 1531.513 1334.657                 5897.9
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 29.286 24.99 29.012 14.752                 98
ქსელში მიწოდება 1587.414 1390.037 1502.501 1319.906                 5799.9

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1373.448 1200.535 1350.232 1155.595                 5079.8
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1040.7 893.746 999.211 809.947                 3743.6
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 331.519 305.712 349.768 343.967                 1331
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.229 1.077 1.253 1.68                 5.2
ექსპორტი 2.571 0 0.013 0.158                 2.7
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 185.519 168.178 123.5 138.632                 615.8
მომხმარებლებზე მიწოდება და ექსპორტი 1561.538 1368.713 1473.744 1294.384                 5698.4
ტრანსპორტირების ხარჯი 25.876 21.325 28.756 25.522                 101.5
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1587.414 1390.037 1502.5 1319.906                 5799.9
საქართველოს მოხმარება 1428.61 1246.849 1408 1195.868                 5279.3