რუსეთი

01-30/06/2022                                                                                                                                                                      მლნ კვტ.სთ

თარიღი 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 სულ
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი   4.79 5.19 4.9 1.21 1.45 4.27 0.14                                             21.95
მათ შორის:                                                              
500 კვ ეგხ "კავკასიონი"
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი   4.79 5.19 4.9 1.21 1.45 4.27 0.14                                             21.95
220 კვ ეგხ "სალხინო"
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი                                                             0
110 კვ ეგხ "ნაკადული"
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი                                                             0

 

აზერბაიჯანი

01-30/06/2022                                                                                                                                                                      მლნ კვტ.სთ

თარიღი 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 სულ
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი 2.19 2.66 2.65 2.72 2.54 2.81 2.63 2.33 2.41 2.41 2.43 2.4 2.42 2.15 1.99 2.02 2.08 2.15 2.16 2.06 2.43 2.42 2.11 2.44 2.37 2.18 2.36 2.18 2.33 2.43 70.46
მათ შორის:                                                              
500 კვ ეგხ "სამუხი-გარდაბანი" (მუხრანის ველი)
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი 2.19 0.42 0 0 0.04 0 0 0 0.004             0.04 0.07       0.44     1.35 2.37 2.18 2.36 2.18 1.04 0.02 14.7
330 კვ ეგხ "გარდაბანი"
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი   2.24 2.65 2.72 2.5 2.81 2.63 2.33 2.401 2.41 2.43 2.4 2.42 2.15 1.99 1.98 2.01 2.15 2.16 2.06 2 2.42 2.11 1.09         1.3 2.41 55.77

 

სომხეთი

01-30/06/2022                                                                                                                                                                      მლნ კვტ.სთ

თარიღი 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 სულ
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი 1.37 1.54 1.6 1.55 1.49 1.57 1.74 1.86 1.8 1.63 1.67 1.59 1.72 2.06 2.1 2.1 1.89 2.11 1.98 2.15 2.14 1.97 1.96 2.07 2.01 1.8 1.87 2.02 2.37 0.94 54.67
ტრანზიტი                                                             0
მათ შორის:                                                              
220 კვ ეგხ "ალავერდი"
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი 1.37 1.54 1.6 1.55 1.49 1.57 1.74 1.86 1.8 1.63 1.67 1.59 1.72 2.06 2.1 2.1 1.89 2.11 1.98 2.15 2.14 1.97 1.96 2.07 2.01 1.8 1.87 2.02 2.37 0.94 54.67
ტრანზიტი                                                             0

 

თურქეთი

01-30/06/2022                                                                                                                                                                      მლნ კვტ.სთ

თარიღი 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 სულ
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი 5.93 5.95 6 5.64 4.11 5.29 5.21 9.04 9.36 9.44 11.52 11.02 11.12 11.12 11.28 11.67 11.41 11.3 10.29 10.94 10.85 11.58 11.04 11.84 12.29 11.54 11.75 12.48 12.21 12.21 295.43
ტრანზიტი 2.21 6.75 7.21 7.21 5.36 2.81 6.92 2.59 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.39 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.29 2.4 2.4 2.4 93.74
მათ შორის:                                                              
400 კვ ეგხ "მესხეთი"
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი 5.93 5.95 6 5.64 4.11 5.29 5.21 9.04 9.36 9.44 11.52 11.02 11.12 11.12 11.28 11.67 11.41 11.3 10.29 10.94 10.85 11.58 11.04 11.84 12.29 11.54 11.75 12.48 12.21 12.21 295.43
ტრანზიტი 2.21 6.75 7.21 7.21 5.36 2.81 6.92 2.59 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.39 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.29 2.4 2.4 2.4 93.74
220 კვ ეგხ "აჭარა"
იმპორტი                                                             0
ექსპორტი                                                             0
ტრანზიტი                                                             0