დეპარტამენტის უფროსი

ელენე ცინცაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (151)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ანზორ ბაინდურაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (151)

 

მთავარი სპეციალისტი

სოფიო კოხტაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (151)