ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785 974.343 966.12 1156.308 1197.633 1055.125 1019.868 821.298 799.803     9001.5
თბოსადგურები 404,608 420,197 425.678 158.561 0.152 7.163 3.405 137.686 207.332 213.693     1558.3
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371 8.229 6.816 6.077 5.489 8.95 8.288 7.238 5.803     62.7
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217 540.436 800.743 1150.08 1184.982 1042.771 873.893 606.728 580.308     7380.5
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841 193.439 344.055 632.424 713.803 617.393 584.658 352.874 306.661     4080.8
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186 298.117 383.896 431.8 392.758 356.495 243.321 203.806 221.729     2753
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191 48.88 72.792 85.857 78.42 68.882 45.915 50.047 51.917     546.7
იმპორტი 181,673 142,494 208.869 80.84 0.225 7.958 93.961 119.17 185.345 195.269     1073.3
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0   0 37.865 33.268 0     85.6
სულ რესურსი 1192,712 1081,28 1189.034 1055.638 1156.533 1205.592 1149.086 1176.902 1039.911 995.072     10160.5
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217 27.529 17.867 13.639 12.97 11.879 15.342 16.543 16.728     158.6
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062 1161.505 1037.771 1142.894 1192.621 1137.207 1161.56 1023.367 978.344     10001.9

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868 1011.556 984.914 1065.72 1108.778 1103.674 972.23 958.852     10530.3
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256 866.805 670.84 739.373 772.931 794.033 680.871 700.415     8120.3
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843 143.57 312.866 324.471 334.386 308.5 290.033 257.441     2397.8
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77 1.181 1.207 1.876 1.461 1.141 1.326 0.997     12.1
ექსპორტი 0 0 0.002 0.038 134.464 99.797 6.263 0.08 0.001 2.715     243.4
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0 0 0 37.865 33.268 0     94.6
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691 1020.272 1119.378 1165.517 1115.041 1141.618 1005.5 961.567     10859.3
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814 17.5 23.517 27.105 22.166 19.942 17.867 16.777     197.7
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505 1037.772 1142.894 1192.621 1137.207 1161.56 1023.367 978.344     11056.9