ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785 974.343 966.12 1156.308 1197.633 1055.125 1019.868 821.298       8201.7
თბოსადგურები 404,608 420,197 425.678 158.561 0.152 7.163 3.405 137.686 207.332       1344.6
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371 8.229 6.816 6.077 5.489 8.95 8.288 7.238       56.9
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217 540.436 800.743 1150.08 1184.982 1042.771 873.893 606.728       6800.2
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841 193.439 344.055 632.424 713.803 617.393 584.658 352.874       3774.1
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186 298.117 383.896 431.8 392.758 356.495 243.321 203.806       2531.3
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191 48.88 72.792 85.857 78.42 68.882 45.915 50.047       494.8
იმპორტი 181,673 142,494 208.869 80.84 0.225 7.958 93.961 119.17 185.345       878
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0  0 0 37.865 33.268       85.6
სულ რესურსი 1192,712 1081,28 1189.034 1055.638 1156.533 1205.592 1149.086 1176.902 1039.911       9165.4
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217 27.529 17.867 13.639 12.97 11.879 15.342 16.543       141.9
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062 1161.505 1037.771 1142.894 1192.621 1137.207 1161.56 1023.367       9023.5

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868 1011.556 984.914 1065.72 1108.778 1103.674 972.23       9571.4
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256 866.805 670.84 739.373 772.931 794.033 680.871       7419.9
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843 143.57 312.866 324.471 334.386 308.5 290.033       2140.4
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77 1.181 1.207 1.876 1.461 1.141 1.326       11.1
ექსპორტი 0 0 0.002 0.038 134.464 99.797 6.263 0.08 0.001       240.6
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0 0 0 37.865 33.268       94.6
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691 1020.272 1119.378 1165.517 1115.041 1141.618 1005.5       9897.7
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814 17.5 23.517 27.105 22.166 19.942 17.867       180.9
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505 1037.772 1142.894 1192.621 1137.207 1161.56 1023.367       10078.6