ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785 974.343 966.12 1156.308               4107.8
თბოსადგურები 404,608 420,197 425.678 158.561 0.152               989
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371 8.229 6.816 6.077               27
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217 540.436 800.743 1150.08               3091.9
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841 193.439 344.055 632.424               1505.4
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186 298.117 383.896 431.8               1334.9
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191 48.88 72.792 85.857               251.5
იმპორტი 181,673 142,494 208.869 80.84 0.225               471.6
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0               14.5
სულ რესურსი 1192,712 1081,28 1189.034 1055.638 1156.533               4593.9
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217 27.529 17.867 13.639               85.2
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062 1161.505 1037.771 1142.894               4508.8

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868 1011.556 984.914               5321
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256 866.805 670.84               4432.7
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843 143.57 312.866               883
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77 1.181 1.207               5.3
ექსპორტი 0 0 0.002 0.038 134.464               134.5
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0               23.5
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691 1020.272 1119.378               5470
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814 17.5 23.517               93.8
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505 1037.772 1142.894               5563.8