ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1011,039 938,785 974.343                   1985.4
თბოსადგურები 404,608 420,197 425.678                   830.3
ქართლის ქარის სადგური 5,833 7,371 8.229                   14.1
ჰიდროსადგურები 600,598 511,217 540.436                   1141
მ.შ. მარეგულირებელი 335,496 264,841 193.439                   528.9
მ.შ. სეზონური 221,122 210,186 298.117                   519.2
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 43,981 36,191 48.88                   92.9
იმპორტი 181,673 142,494 208.869                   390.5
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822                   5.8
სულ რესურსი 1192,712 1081,28 1189.034                   2381.7
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 26,122 26,217 27.529                   53.7
ქსელში მიწოდება 1166,59 1055,062 1161.505                   2328.1

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868                   3324.5
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256                   2895
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843                   426.6
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77                   2.9
ექსპორტი 0 0 0.002                   0
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822                   14.8
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691                   3330.4
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814                   52.8
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505                   3383.2