ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1030.889 850.616                     1030.9
თბოსადგურები 552.454 398.473                     552.5
ქართლის ქარის სადგური 7.913 6.676                     7.9
ჰიდროსადგურები 470.522 445.467                     470.5
მ.შ. მარეგულირებელი 280.611 191.29                     280.6
მ.შ. სეზონური 157.954 222.897                     158
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 31.957 31.281                     32
იმპორტი 214.26 312.037                     214.3
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 26.432 24.659                     26.4
სულ რესურსი 1271.582 1187.312                     1271.6
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 29.912 20.673                     29.9
ქსელში მიწოდება 1241.67 1166.639                     1241.7

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1191.435 1124.069                     2315.5
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 964.61 918.919                     1883.5
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 224.962 203.065                     428
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.864 2.085                     3.9
ექსპორტი 0.01 0.506                     0.5
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 26.432 24.659                     51.1
სულ მოხმარება 1217.878 1149.234                     2367.1
ტრანსპორტირების ხარჯი 23.792 17.405                     41.2
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1241.67 1166.639                     2408.3