ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1030.889 850.616 867.133 943.796 985.953               4678.4
თბოსადგურები 552.454 398.473 153.133 148.257 12.889               1265.2
ქართლის ქარის სადგური 7.913 6.676 8.822 8.414 8.144               40
ჰიდროსადგურები 470.522 445.467 705.179 787.125 964.92               3373.2
მ.შ. მარეგულირებელი 280.611 191.29 239.425 310.013 321.678               1343
მ.შ. სეზონური 157.954 222.897 399.535 403.531 554.605               1738.5
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 31.957 31.281 66.22 73.58 88.638               291.7
იმპორტი 214.26 312.037 217.881 36.221 6.56               787
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 26.432 24.659 0 0 0               51.1
სულ რესურსი 1271.582 1187.312 1085.015 980.017 992.512               5516.4
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 29.912 20.673 17.586 16.938 13.304               98.4
ქსელში მიწოდება 1241.67 1166.639 1067.428 963.079 979.208               5418

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1191.435 1124.069 1050.225 940.685 892.045               5198.5
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 964.61 918.919 825.19 716.173 665.121               4090
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 224.962 203.065 223.657 222.786 224.91               1099.4
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.864 2.085 1.378 1.727 2.013               9.1
ექსპორტი 0.01 0.506 0.108 6.42 65.254               72.3
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 26.432 24.659 0 0 0               51.1
სულ მოხმარება 1217.878 1149.234 1050.333 947.106 957.299               5321.9
ტრანსპორტირების ხარჯი 23.792 17.405 17.095 15.973 21.909               96.2
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1241.67 1166.639 1067.428 963.079 979.208               5418