ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 807.602 691.973 661.334 825.464 1220.933 1323.094 1239.929 1202.617         7972.9
თბოსადგურები 341.285 331.341 177.037 65.304 0.257 1.858 4.125 173.237         1094.4
ქართლის ქარის სადგური 5.1 5.791 8.904 6.859 8.959 7.661 6.484 5.527         55.3
ჰიდროსადგურები 461.217 354.841 475.393 753.301 1211.717 1313.575 1229.32 1023.854         6823.2
მ.შ. მარეგულირებელი 200.928 99.092 111.887 147.2 590.548 859.232 831.286 661.004         3501.2
მ.შ. სეზონური 215.802 214.95 309.875 496.221 514.646 382.213 340.186 309.371         2783.3
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 44.487 40.799 53.631 109.88 106.523 72.13 57.849 53.479         538.8
იმპორტი 414.095 413.972 609.683 259.6 4.143 4.64 0.343 9.445         1715.9
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 12.724 0 0 0 0   59.921 187.809         260.5
სულ რესურსი 1234.42 1105.945 1271.017 1085.064 1225.076 1363.202 1300.193 1399.872         9984.8
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 19.4 18.528 13.981 13.877 13.031 12.501 12.347 17.42         121.1
ქსელში მიწოდება 1215.021 1087.417 1257.036 1071.186 1212.045 1350.701 1287.846 1382.452         9863.7

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1182.001 1068.497 1226.883 1049.034 1055.131 1090.463 1160.782 1163.661         8996.5
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 953.095 857.311 976.579 797.016 770.512 799.901 817.247 829.741         6801.4
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 226.639 208.703 246.486 249.39 283.093 288.932 341.659 331.873         2176.8
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 2.268 2.483 3.818 2.629 1.526 1.629 1.876 2.047         18.3
ექსპორტი 1.065 0.017 7.515 4.526 131.321 195.192 37.377 0.022         377
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 12.724 0 0 0 0 35.467 59.921 187.809         295.9
სულ მოხმარება 1195.79 1068.514 1234.398 1053.56 1186.452 1321.123 1258.08 1351.492         9669.4
ტრანსპორტირების ხარჯი 19.23 18.902 22.638 17.626 25.593 29.578 29.766 30.96         194.3
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1215.021 1087.417 1257.036 1071.186 1212.045 1350.701 1287.846 1382.452         9863.7