ანგარიშსწორების ბაზების კორექტირების შესახებ

გაკორექტირდა 2017 წლის მარტისა და სექტემბრის თვეებში ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასები.