საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2022 წელი

მოცულობა
ფასი