საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2019 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 277.6 13.5344729 24%
თებერვალი 222.6 13.6642708 21%