ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი სამართლებრივი აქტების შესაბამისად: