გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

დეკემბერი, 2018 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 15 დღე 673 110
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 18 დღე 335 466
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 27 დღე 549 639
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 27 დღე 1 610 010
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 27 დღე 10 419 111

კომენტარი: დეკემბრის თვეში, დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ გარანტირებული სიმძლავრის წყაროებისათვის დადასტურებული ფაქტიური მზადყოფნის დღეებიდან: შპს „ჯიფაუერი“- 19 დღე, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (მე-3 ბლოკი) - 30 დღე, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (მე-4 ბლოკი) - 30 დღე , შპს "მტკვარი ენერჯი“ (გარდაბნის მე-9 ენერგობლოკი) - 31 დღე, შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ - 31 დღე, სემეკის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებით, გარანტირებული სიმძლავრის წყაროებისთვის ასანაზღაურებელი დღეების რაოდენობა დეკემბრის თვეში შეადგენს: შპს „ჯიფაუერი“- 15 დღე, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (მე-3 ბლოკი) - 18 დღე, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (მე-4 ბლოკი) - 27 დღე , შპს "მტკვარი ენერჯი“ (გარდაბნის მე-9 ენერგობლოკი) - 27 დღე, შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ - 27 დღე.

სიმძლავრის შემსყიდველები

გარანტირებული სიმძლავრით ვაჭრობის სქემა