“ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი ვალდებულია, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას წარუდგინოს წლიური ანგარიში გასული წლის საქმიანობის შესახებ.