ელექტროენერგიის გამომუშავებისა (სალტეზე გაშვების) და გაყიდვის დინამიკა

ელექტროენერგიის მოხმარება (წმინდა მოხმარება) და შესყიდვა