სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2017-2021 წწ 

პერიოდი

2017

2018

2019

2020

2021

იანვარი 13.6486315 12.8029770 13.5254479 14.5868671 15.6235026
თებერვალი 13.5322024 13.1021010 13.6543756 13.8837893 15.6372643
მარტი 12.6371223 12.2154634 13.4438273 18.4660737 16.7103792
აპრილი 11.3560223 12.1184845 12.9927551 16.0888149 16.9532960 
მაისი  9.4280967 13.2595499   7.3628251 13.2076731 12.7549405
ივნისი 12.1870003 12.6449173   7.2278252 13.1741005 13.9051338
ივლისი 11.9140872   8.8884730 13.6034633  15.0346724  11.1504150
აგვისტო 11.1646907 11.9046817 14.2842237 15.4649966  16.0499900 
სექტემბერი 11.7757291 11.6111821 14.8374457  16.6390665  16.9593550
ოქტომბერი 13.7681373 14.0393031 14.6874306  17.3291790  17.5229683
ნოემბერი 14.1366798 13.8013228  15.4506703  16.6347986  16.8509362 
დეკემბერი 12.6636783 14.0379822 14.7297273  15.7376184   16.8211009 

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, დეკემბერი, 2017-2021 წწ