• ესკომ ფუნქციონირება 2006 წლის 1 სექტემბრიდან დაიწყო - “ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონში 2006 წლის 9 ივნისს განხორციელებული ცვლილების საფუძველზე;
  • ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა: სამეწარმეო იურიდიული პირი - სააქციო საზოგადოება
  • აქციონერი: სახელმწიფო (აქციების 100%).