პირდაპირი ხელშეკრულებების რეგისტრაცია

 

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს N77 ბრძანებით დამტკიცებული  „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“  თანახმად, პირდაპირი ხელშეკრულების რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისა და დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ.პირდაპირი ხელშეკრულება წარმოადგენს ელექტროენერგიის შესყიდვის შესახებ ორმხრივ ხელშეკრულებას ელექტროენერგიის მყიდველსა და გამყიდველს (კვალიფიციურ საწარმოებს) შორის, რომლის მიხედვით განისაზღვრება შესასყიდი ელექტროენერგიის რაოდენობა, ფასი, ვადა და სხვა პირობები და რომელიც რეგისტრირებულია ბაზრის  წესების შესაბამისად.

ელექტროენერგიის ნასყიდობის შესახებ პირდაპირი ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლებელია კვალიფიციურ საწარმოებს შორის, აგრეთვე კვალიფიციურ საწარმოებსა და გადაცემის ან დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტებს შორის, რომელთაც ამ წესების შესაბამისად მინიჭებული აქვთ უფლება, მონაწილეობა მიიღონ ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობაში.

პირდაპირი ხელშეკრულების რეგისტრაცია გულისხმობს დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატისა და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ პირდაპირი ხელშეკრულების საფუძველზე შედგენილი სახელშეკრულებო განაცხადის, ასევე ბაზრის წესების მე-8 მუხლისა და მე-91 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულებებისა და სახელშეკრულებო განაცხადების რეგისტრაციას, შესაბამის სარეგისტრაციო ჟურნალებში (რომლებიც შეიძლება იწარმოებოდეს ელექტრონული რეესტრის ფორმითაც) შეტანას და მისთვის სარეგისტრაციო ნომრის მინიჭებას;