გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმო – განაწილების ლიცენზიატი, პირდაპირი მომხმარებელი და ექსპორტიორი ვალდებულია აუნაზღაუროს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს გარანტირებული სიმძლავრის წყაროებისთვის შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გადასახდელი გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი საწარმოს ფაქტობრივ ჯამურ მოხმარებასა და ექსპორტში მისი ფაქტობრივი მოხმარების ან ექსპორტის წილის პროპორციულად.

 

განაწილების ლიცენზიატები

პირდაპირი მომხმარებლები

ექსპორტიორები 

 

შენიშვნა: ექსპორტიორი გარანტირებული სიმძლავრის საფასურს ანაზღაურებს ფაქტიურად განხორციელებული ექსპორტის შემთხვევაში.

 

 გარანტირებული სიმძლავრის შემსყიდველი კვალიფიციური საწარმოების ფაქტიური მოხმარება და გარანტირებული სიმძლავრის ღირებულება, 2020 წელი

პერიოდი

კვალიფიციური საწარმოების მოხმარება, კვტ.სთ

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, ლარი

იანვარი 917 737 721.5 17 840 837.0
თებერვალი 853 414 448.7 16 560 065.0