სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი" მცირე სიმძლავრის დერეგულირებულ ელექტროსადგურებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" 36' მუხლის მიხედვით.

 

მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, 2018-2022 წწ

პერიოდი

2018

2019

2020

2021

2022

იანვარი 11.248 10.614 12.304 12.304 4.653
თებერვალი 11.248 10.614 12.304  12.304  4.653
მარტი 11.248 10.614 12.304 12.304 13.375 
აპრილი 11.248 10.614 12.304 12.304 13.854
მაისი  1.818  1.818   1.358   1.857  1.857
ივნისი  1.818  1.818   1.358   1.857  
ივლისი  1.818   1.818    1.358   1.857  
აგვისტო  1.818  1.818   1.358   1.857  
სექტემბერი 11.248 10.614 12.304  12.304  
ოქტომბერი 11.248 10.614 12.304  12.304  
ნოემბერი 11.248 10.614 12.304  12.304  
დეკემბერი 11.248 12.304  12.304   12.304  

 

 მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, მაისი, 2018-2022 წწ