სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი" მცირე სიმძლავრის დერეგულირებულ ელექტროსადგურებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" 36' მუხლის მიხედვით.

 

მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, 2017-2021 წწ

პერიოდი

2017

2018

2019

2020

2021

იანვარი 14.234 11.248 10.614 12.304 12.304
თებერვალი 14.234 11.248 10.614 12.304  12.304 
მარტი 14.234 11.248 10.614 12.304 12.304
აპრილი  9.400 11.248 10.614 12.304 12.304
მაისი  1.496  1.818  1.818   1.358   1.857
ივნისი  1.496  1.818  1.818   1.358   1.857
ივლისი  1.496  1.818   1.818    1.358   1.857
აგვისტო  1.496  1.818  1.818   1.358   1.857
სექტემბერი   9.400 11.248 10.614 12.304  12.304
ოქტომბერი   9.400 11.248 10.614 12.304  12.304
ნოემბერი 11.248 11.248 10.614 12.304  12.304
დეკემბერი 11.248 11.248 12.304  12.304   12.304

 

 მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, დეკემბერი, 2017-2021 წწ