სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი" მცირე სიმძლავრის დერეგულირებულ ელექტროსადგურებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" 36' მუხლის მიხედვით.

 

მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, 2015-2019 წწ

პერიოდი

2015

2016

2017

2018

2019

იანვარი 7.397 11.303 14.234 11.248 10.614
თებერვალი 7.397 11.303 14.234 11.248 10.614
მარტი 7.397 11.303  14.234 11.248 10.614
აპრილი 7.397 11.303  9.400  11.248  10.614 
მაისი 1.170 1.170  1.496  1.818  1.818
ივნისი 1.170 1.170  1.496   1.818   1.818
ივლისი 1.170 1.170  1.496   1.818   1.818 
აგვისტო 1.170 1.170  1.496   1.818  1.818
სექტემბერი 10.871 11.303   9.400   11.248  10.614
ოქტომბერი 10.871 11.303    9.400    11.248   10.614 
ნოემბერი 10.871 11.303 11.248   11.248    10.614 
დეკემბერი 10.871 11.303 11.248    11.248   12.304

 

 მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, დეკემბერი, 2015-2019 წწ