გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

იანვარი, 2019 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 1 479 000
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 620 000
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 676 000
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 23 დღე 1 774 000
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 11 903 000