საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2020 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2021 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 346.0 15.6235026 29%