საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2021 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2021 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 346.0 15.6235026 29%
თებერვალი 227.2 15.6372643 21%
მარტი 373.9 16.7103792 30%
აპრილი 328.4 16.9532960 31%
მაისი 223.5 12.7549405 18%
ივნისი 148.7 13.9051338 11%
ივლისი 229.7 11.1504150 19%
აგვისტო 298.1 16.0499900 25%
სექტემბერი 313.8 16.9593550 26%
ოქტომბერი 257.7 17.5229683 22%
ნოემბერი 340.2 16.8509362 28%
დეკემბერი 385.6 16.8211009 28%