საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2017 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2017 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 315.5 13.6486315 28%
თებერვალი 336.4 13.5322024 33%
მარტი 355.2 12.6371223 34%
აპრილი 280.0 11.3560223 29%
მაისი 78.3 9.4280967 7%
ივნისი 54.8 12.1870003 5%
ივლისი 57.8 11.9140872 5%
აგვისტო 180.0 11.1489650 16%
სექტემბერი 226.0 11.7813927 24%
ოქტომბერი 254.3 13.7682700 26%
ნოემბერი 210.8 14.1366798 20%
დეკემბერი 239.2 12.6636783 20%