გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-21/03/2018
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

მარტი, 2018

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-21

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 21 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 21 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 21 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 21 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 21 დღე