სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი" მცირე სიმძლავრის დერეგულირებულ ელექტროსადგურებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" 36' მუხლის მიხედვით.

 

მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, 2013-2017 წწ

პერიოდი

2013

2014

2015

2016

2017

იანვარი 9.134 7.492 7.397 11.303 14.234
თებერვალი 9.134 7.492 7.397 11.303 14.234
მარტი 9.134 7.492 7.397 11.303  14.234
აპრილი 9.134 7.492 7.397 11.303  9.400
მაისი  1.170 1.170 1.170 1.170  1.496
ივნისი  1.170 1.170 1.170 1.170  1.496
ივლისი 1.170 1.170 1.170 1.170  1.496
აგვისტო  1.170  1.170 1.170 1.170  1.496
სექტემბერი  8.750  7.319 10.871 11.303   9.400 
ოქტომბერი 8.480 7.319 10.871 11.303    9.400  
ნოემბერი 8.480 7.319 10.871 11.303 11.248
დეკემბერი 8.480 7.319 10.871 11.303 11.248 

 

 მცირე სიმძლავრის დერეგულირებული ელექტროსადგურებიდან ესკო-ს მიერ
შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, დეკემბერი, 2013-2017 წწ