საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის კორექტირება

გაკორექტირდა 2016 წლის მარტისა და აპრილის საანგარიშო თვეებში ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, რომელმაც მარტის თვეში - 8.2131922 თეთრი/კვტ.სთ, ხოლო აპრილში - 10.5698605 თეთრი/კვტ.სთ შეადგინა.