ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

1) ავტომანქანების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვისათვის - SPA180009618 ელექტრონული ტენდერი. შესყიდვის ობიექტის პრეისკურანტის სავარაუდო  ღირებულებაა  125 780 ლარი, ხოლო  სახელშეკრულებო ღირებულება -  31 860 ლარის ოდენობით.

 სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის ვადა მთავრდება  2018 წლის 24 დეკემბერს.

2) სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვისათვის - SPA180009747 ელექტრონული ტენდერი, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებით  - 6 720 ლარი.

 სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2018 წლის   27 დეკემბერს;