ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2019 წლის  13 მაისს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  სერვერის შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (NAT 190011623), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  82 700 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2019 წლის  21 ივნისს 13:00 საათზე.