ინფორმაცია პირდაპირი ხელშეკრულებების სტანდარტული  პირობების ცვლილებების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით

2018 წლის  05 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა  მანქანების შეკეთება-ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი - SPA180007388, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება - 2 850 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 160 615 ლარი.

 სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  14 სექტემბერს.